Algemene voorwaarden

PDF versie: Algemene voorwaarden zwemschool NLG

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle abonnementen van Zwemschool NLG

Zwemles en systemen

Zwemschool NLG werkt met de ABC Survival diploma’s van ENVOZ. Dit is een officiële diploma-uitgevende instantie. De diploma’s zijn internationaal erkend. Naast alle bekende ABC elementen zullen er extra survival elementen aangeleerd worden.

Zwemschool NLG leert uw kind graag zwemmen, maar kan dat niet alleen. Uw hulp als ouder/begeleider is daarbij noodzakelijk. Praat positief over de zwemlessen en complimenteer uw kind met iedere vooruitgang. Uiteraard is het in het voordeel van uw kind als u ook regelmatig met hem of haar gaat zwemmen. Dit adviseren wij zeker rond de tijd van het diplomazwemmen. Ga één of nog liever, meerdere keren met uw kind oefenen in een groter en dieper bad. Zo raakt uw kind alvast vertrouwd aan andere omstandigheden.

Zwemschool NLG maakt gebruik van een leerlingenvolgsysteem en houdt u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Deze open communicatie vragen we ook aan u. Meld het gerust als er zaken rond uw kind spelen. Vragen kunnen altijd! Kom gerust even binnen bij de zwemles of neem contact op via telefoon of mail.

Lidmaatschap en betaling

De betaling van het abonnementsgeld gaat via automatische incasso. Ofwel via gemeente of stichting leergeld indien van toepassing.

Zwemschool NLG hanteert eenmalige inschrijfkosten voor alle zwemlessen en activiteiten van €24,95.

Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan (afsluitende) examens/diplomazwemmen. Daarnaast zijn wij bij herhaaldelijk achterwege blijven van betalingen helaas genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Eventuele kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de klant.

Na het behalen van het C-diploma wordt uw kind automatisch uitgeschreven en zullen er geen lesgelden meer in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen geldt er een opzegtermijn van 1 maand voor het aflopen van de desbetreffende periode (zie omschrijving hierboven). Tussentijds opzeggen is in een periode niet mogelijk. Opzeggen kan via email.

Het oefen- en diplomazwemmen (ABC) zit niet in de lesprijs inbegrepen. Deze zullen apart aan u worden doorberekend. De kosten bedragen €24,95 voor het diplomazwemmen.

Instructies bezoek

Tijdens de eerste zwemles zullen ouders/begeleiders en de kinderen bij de douche worden opgehaald. Hierna volgt een introductie. Na deze inleiding en bij de volgende zwemlessen kunnen ouders/begeleiders de zwemlessen in de hal van het zwembad volgen.

Wij vragen u de kleedzaal en de zwemzaal niet met schoenen te betreden in verband met de hygiëne. Er zijn blauwe plastic schoentjes beschikbaar om wel de zwemzaal te betreden, gelieve deze aan te trekken voordat u de kleedkamers betreedt. Douchen voorafgaand aan de zwemlessen is verplicht.

Risico en aansprakelijkheid

Zwemschool NLG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of het zoekraken, verwisselen of beschadigen van eigendommen.

Zwemschool NLG voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen of andere aqua activiteiten van Zwemschool NLG. Zwemschool NLG levert geen privacygevoelige informatie aan derden.

Het kan zijn dat er foto’s, video’s of televisieopnames worden gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website, social media of publicaties van Zwemschool NLG. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, vragen wij u dat bij inschrijving schriftelijk kenbaar te maken. Wordt er beeldmateriaal gepubliceerd van uw kind waartegen u achteraf bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar zwemles@nlglobith.nl. Wij zullen het bewuste materiaal dan zo snel mogelijk verwijderen of aanpassen.

Bijzondere bepalingen zwemles abonnementen

Kan uw kind een keer niet komen, horen we dat graag. Afmelden kan via het leerlingvolgsysteem (Dewi) of per email naar zwemles@nlglobith.nl. De vorderingen van uw kind bespreken doen we liever persoonlijk.

Verandering van groepsgrootte of les kan een verandering van het lesgeld betekenen. De medewerker van Zwemschool NLG brengt u hiervan op de hoogte indien hier sprake van is.

In het geval dat u, om wat voor reden dan ook, voor een bepaalde lesperiode geen gebruik maakt van de lessen, dienen de gelden wel betaald te worden. U blijft via het aanmelden/afmelden systeem altijd rechthouden op het aantal lessen die u gemist heeft. Dit is niet van toepassing indien Zwemschool NLG u  van  uw  betalingsverplichting  heeft ontheven.

In geval van ziekte van uw kind verzoeken wij u dit door te geven via de mail zwemles@nlglobith.nl. De eerste twee weken van ziekte zijn voor eigen risico, er vindt over deze periode geen restitutie van lesgelden plaats.

Bij langdurige  ziekte  (bijvoorbeeld  gebroken  arm,  been  of ander letsel), waarbij uw kind voor langere periode niet kan deelnemen aan de zwemlessen, dient u dit schriftelijk (via emailadres zwemschool NLG) te melden bij Zwemschool NLG. Uw abonnement kan dan (tijdelijk) worden stopgezet. Een doktersverklaring kan verlangd worden.

Indien er  door  overmacht  onzerzijds  de  zwemlessen  geen doorgang kunnen vinden, zullen wij trachten u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Voor de gemiste lessen zal een inhaalmogelijkheid worden geboden. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. De door u eventueel geleden (gevolg) schade kan op geen enkele wijze verhaald worden op Zwemschool NLG.

Op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag, Koningsdag, 5 mei in de lustrumjaren, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) komen de zwemlessen te vervallen.

Gedurende de vakantie(s) van de basisscholen kan Zwemschool NLG besluiten dat er géén zwemlessen zijn. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Deze periode wordt in dat geval niet in rekening gebracht. Indien u op vakantie gaat, dan bent u gedurende uw afwezigheid wel het lesgeld verschuldigd. U hebt echter altijd de mogelijkheid de gemiste lessen in te halen.